FF_bla_RGB_digital.png
 
 

Allmänna villkor för bokning av tjänst och/eller hyra av utrustning från Forever Factory AB.

 

1. Om Forever Factory AB (org.nr. 556927-0258)

1.1. Forever Factory AB hyr ut fotolösningar för event och sociala medier samt närliggande utrustning (“Hyresobjektet”). Dessa allmänna villkor (“Villkoren”) gäller då en person eller ett företag (“Hyrestagaren”) hyr utrustning eller beställer tjänster av Forever Factory AB (“Forever Factory”).

 

2. Äganderätt m.m.

2.1. Genom Hyresavtalet erhåller Hyrestagaren nyttjanderätt till Hyresobjektet enligt specificerad period och Hyresobjektet är och förblir Forever Factorys egendom. Hyrestagaren är väl medveten om att Hyrestagaren inte får agera i strid med Villkoren eller på något sätt som äventyrar Forever Factorys äganderätt. Till undvikande av varje missförstånd får således inte Hyresobjektet pantsättas, överlåtas, utlånas eller upplåtas i andra hand utan Forever Factorys skriftliga samtycke.
2.2. Forever Factory förbehåller sig rätten att i exempelvis marknadsföringssyfte använda sig av bilder eller video som tas på Forever Factorys produkter under pågående hyra. Bild- och videomaterial som tas med Forever Factory utrustning kan komma att användas i exempelvis marknadsföringssyfte i enlighet med Dataskyddsförordningen.
2.3. I de fall en inhyrd produkt innehar Forever Factorys logotyp får denna inte övertäckas såvida inte beställaren betalat för en tjänst där annat är överenskommet. Vid överträdelse av detta villkor debiteras beställaren en avgift på 1500 SEK ex moms.

 

3. Leverans av hyresobjekt, installation och tekniska krav

3.1. Senast en vecka innan Hyresperiodens början ska Hyrestagaren tillhandahålla Forever Factory allt för beställningen nödvändigt material. Detta omfattar grafiskt material och all information som berör leverans och upphämtning. Forever Factory ansvarar inte för eventuella felaktigheter som kan uppstå på grund av sent inkomna uppgifter.
3.2.
Om Hyresobjektet skall avhämtas av Hyrestagaren på av Forever Factory anvisad plats ankommer det på Hyrestagaren att ansvara för lastning och lossning. Om Forever Factory åtagit sig att transportera Hyresobjektet till av Hyrestagaren anvisad plats ansvarar Forever Factory för lastning och lossning samt äger rätt att debitera transportkostnad.
3.3. Leverans och installation sker senast en timme innan Hyresperiodens början. Installation och nedmontering tar ca en halv till två timmar beroende på produkt. Hyrestagaren ansvarar för att tillräckligt med tid finns för installation och nedmontering. Vid leverans eller nedmontering utanför ordinarie tider, 9-19, tillkommer kostnad på 1200 SEK ex moms.
3.4. Hyrestagaren ansvarar för att Forever Factory med personal har tillgång till platsen för leverans, installation och nedmontering skall ske på överenskommen tid. För de produkter som kräver god framkomlighet och lastmöjlighet måste hiss med minsta mått 2x1 m (djup x bredd) finnas om installation ska ske på annat än marknivå. Finns inte tillgång till hiss ansvarar Hyrestagaren för att produkten fraktas upp till avsedd plats. Hyrestagaren ansvarar för att produkten inte blockerar nödutgångar eller på annat sätt utgör en säkerhetsrisk. För produkter som kräver el och Wifi ansvarar Hyrestagaren för att vanlig uttag på 230V finns inom tre meter samt tillhandahåller lösenord till lokalt stabilt Wifi.
3.5. Installation av Forever Factorys produkter ska alltid ske på plats där den inte riskerar påverkas av externa faktorer såsom vind, fukt, kyla, värme eller annat. Underlaget måste vara plant och stabilt och får ej vara bar mark (om utomhus). Miljön måste vara torr utan risk för regn och väta. Drifttemperaturen för Forever Factorys produkter ligger mellan 5 till 30 grader Celsius. Hyrestagaren ansvarar för att lämplig plats utses för säker installation. Forever Factory förbehåller sig rätten att ej genomföra installation om kraven inte efterlevs.
3.6. Dröjsmål som uppstår på grund av att kraven enligt punkt 3.3, 3.4 och 3.5 inte efterlevs debiteras 1000 SEK ex moms per påbörjad timme. Forever Factory förbehåller sig rätten att inte genomföra installation om dröjsmål uppstår. Forever Factory har rätt att kräva ersättning för andra oförutsedda händelser som medför extrakostnader under hyrestillfället. Installations- och nedmonteringskostnad tillkommer om produkten måste flyttas till annan plats av Forever Factory.
3.7. Forever Factory ansvarar för att Hyresobjektet är i funktionsdugligt skick vid leveranstillfället.

 

4. Återlämnande

4.1. När Hyresobjektet återlämnas/avhämtas av Forever Factory skall det vara väl rengjort och - med undantag av normalt slitage - i samma skick som vid avhämtnings-/leveranstillfället. Hyresobjektet skall förpackas/emballeras på samma sätt som vid leveranstillfället. Forever Factory äger rätt att, vid ej rengjord produkt eller onormalt slitage/skada förorsakad under Hyresperiod, begära ersättning av Hyrestagaren med belopp som täcker Forever Factory kostnader för att återställa Hyresobjektet.

 

5. Hyrestid

5.1. Hyrestagaren och Forever Factory avtalar om tidpunkt för leverans och återlämnande av Hyresobjektet (”Hyrestiden”). Om Hyrestagaren underlåter att återlämna eller tillgängliggöra Hyresobjektet för Forever Factory avhämtning kan detta föranleda ansvar för olovligt förfogande enligt Brottsbalken samt äger Forever Factory rätt att debitera ytterligare hyra för den tid som dröjsmålet varar.

 

6. Hyra m.m.

6.1. Hyrestagaren och Forever Factory avtalar om belopp som ska betalas i hyra för Hyrestiden (“Hyresbeloppet”). Fakturaavgift om 30 SEK ink moms tillkommer.
6.2. Överenskommet hyresbelopp och i förekommande fall installations-, transportkostnader och övriga kostnader faktureras när Hyrestiden är avslutad med 30 dagars betalningstid. Vid längre eller flera separata Hyrestider kan Forever Factory begära delbetalning innan Hyrestidens avslut.
6.3. Är Hyrestagaren privatperson faktureras Hyresbeloppet vid bokningstillfället med betalningstid på 30 dagar.
6.4. Forever Factory äger efter eget val rätt att begära skälig säkerhet av Hyrestagaren för att fullfölja sina åtaganden enligt Villkoren. Vid utebliven betalning äger Forever Factory rätt att begära betalningsföreläggande från Kronofogden om Hyrestagaren heller ej nyttjat rätten till avbeställning enligt punkt 7.

 

7. Avbeställningsregler

7.1. Avbokningar görs skriftligen per e-post till ansvarig kontaktperson.
7.2.
Om Hyrestagaren avbeställer Hyresobjektet senare än 20 arbetsdagar, men tidigare än 10 arbetsdagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Forever Factory rätt att innehålla/erhålla 50% av den avtalade totala ersättningen.
7.3. Om avbeställning sker senare än 10 arbetsdagar innan avtalad leveransdag äger Forever Factory rätt att innehålla/erhålla 100% av den avtalade totala ersättningen.
7.4. Är Hyrestagaren privatperson och avbeställer Hyresobjektet senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar innan avtalad avhämtnings-/leveransdag äger Forever Factory rätt att innehålla/erhålla 50% av den avtalade totala ersättningen. Vid senare avbeställning än detta äger Forever Factory rätt att innehålla/erhålla 100% av den avtalade totala ersättningen. För avbeställningar 30 dagar eller mer innan avtalad avhämtnings-/leveransdag återbetalas 100% av den avtalade totala ersättningen.

 

8. Skötsel, service och support

8.1. I de fall Hyresobjektet hyrs utan att Forever Factory tillhandahåller handhavande av densamma ska Hyrestagaren under Hyrestiden undersöka Hyresobjektets skick och eventuella fel ska reklameras omgående. Forever Factory åtar sig att vid berättigad reklamation skyndsamt åtgärda påtalade fel eller byta ut felaktig utrustning om möjlighet finns. Reklamation som inkommer efter Hyresperioden anses ej vara berättigad då man avsagt sig rätten till support från Forever Factory och korrekt felsökning inte kan säkerställas.
8.2. Hyrestagaren är inte skyldig att betala hyra som motsvarar påtalat fel under sådan period som felet kvarstår.
8.3. Hyrestagaren svarar för Hyresobjektets vård och underhåll under Hyrestiden. Reparation eller ändring av Hyresobjektet får inte ske utan Forever Factorys medgivande. Fel eller brist på Hyresobjektet som beror på Hyrestagaren eller användare befriar inte Hyrestagaren från att erlägga avtalad hyra. Hyrestagaren ska omgående meddela Forever Factory om Hyresobjektet eller del därav förkommer eller skadas.
8.4. Hyrestagaren erhåller kompletta instruktioner för installation och hantering av Hyresobjektet. Forever Factory förbinder sig också att ge kostnadsfri telefonsupport under Hyrestiden. Vid behov och möjlighet kan support även erbjudas på plats.

 

9. Ansvar och försäkring

9.1. Hyrestagaren ska fram till avtalad tidpunkt för upphämtning ansvara för och hålla Hyresobjektet försäkrat till fulla värdet mot förlust eller skada på grund av stöld, brand eller skadegörelse. Förkommer eller skadas Hyresobjektet ska Hyrestagaren omedelbart anmäla detta till Forever Factory. Vid försäkringsfall överlåter Hyrestagaren rätten till försäkringsersättning till Forever Factory och åtar sig parterna gemensamt att underrätta berört försäkringsbolag härom.
9.2. Oavsett försäkring äger Forever Factory rätt till ersättning av Hyrestagaren motsvarande fulla värdet enligt från tid till annan gällande prislista.

 

10. Forever Factorys ansvar

10.1. Forever Factory ansvarar för fel eller brist i Hyresobjektet och för den direkta skada som Hyrestagaren kan drabbas av i anledning härav. Forever Factory ansvarar inte för utebliven vinst, följd-skador eller annan indirekt skada. Skadeståndsbeloppet är begränsat till den totala hyresersättning Forever Factory erhållit eller ska erhålla, såvida inte Forever Factory kan anses ha gjort sig skyldigt till grov vårdslöshet. Om Forever Factory på grund av bristfälligt utfört installationsarbete vållar person och/eller sakskada är Forever Factory ansvar begränsat till vad Forever Factory äger rätt att utfå ur egen ansvarsförsäkring.

 

11. Förtida uppsägning

11.1. Part äger rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande om den andra parten i väsentligt avseende bryter mot dessa villkor.
11.2. Såsom väsentligt avtalsbrott anses att:
- Hyrestagaren lämnat vilseledande uppgifter som påverkar uthyrningen.
- Hyrestagaren ej erlagt överenskommen hyra eller förfallna avgifter och kostnader när dessa förfaller till betalning.
- Hyrestagaren ställer in betalningarna, träder i likvidation, ansöker om företagsrekonstruktion, försätts i konkurs eller av annan befogad anledning kan anses vara på obestånd.
- Bestämmelser enligt Hyresavtalet väsentligt åsidosätts av Hyrestagaren.
11.3. Om Hyresavtalet avslutas på grund av ovan angivna anledningar skall Hyrestagaren stå för samtliga kostnader i samband med återlämnande/återtagande samt erlägga förfallna hyror och resterande hyra till Hyresavtalets utgång.
11.4. Uppsägs Hyresavtalet i förtid, upphör Hyrestagarens rätt att nyttja Hyresobjektet och Hyrestagaren är skyldig att omedelbart återlämna Hyresobjektet till Forever Factory eller tillgängliggöra Hyresobjektet för Forever Factorys avhämtning.

 

12. Force majeure

12.1. Forever Factory är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Hyresavtalet om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning eller olyckshändelse av större omfattning.
12.2. Under tid som Forever Factory åberopar Force Majeure äger Hyrestagaren rätt att innehålla hyresbetalning som motsvarar den del av Forever Factorys åtagande som inte kan utföras. Om väsentlig del av Forever Factorys åtagande försenas på grund av Force Majeure äger båda Parter rätt att säga upp Hyresavtalet till omedelbart upphörande.

 

13. Tvist

13.1. Tvist om tolkningen eller tillämpningen av Hyresavtalet och dessa villkor skall med tillämpning av svensk lag i första hand avgöras av medlare med tillämpning av Stockholms Handelskammares Medlingsinstituts regler för medling i affärstvister. Om en sålunda utsedd medlare inte förmår lösa tvisten inom 3 månader efter det att medlingsförfarandet påbörjats skall tvisten i stället avgöras av skiljeman med tillämpning av Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för s.k. förenklat skiljeförfarande. Tvist om förfallna hyresfordringar upp till ett belopp om två basbelopp omfattas inte av medlings-/skiljeklausulen.
13.2. Såväl medlings- som eventuellt skiljeförfarande skall med tillämpning av svensk lag äga rum i Stockholm.